Cabotage

Cabotage is toegestaan onder dekking van de Eurovergunning. Hierbij gelden de volgende
voorschriften.

BTW
Het standaard BTW-tarief bedraagt 15 procent. De in Luxemburg betaalde BTW op uitgaven gedaan in verband met grensoverschrijdend goederenvervoer kan worden terug gevraagd. Verzoeken om restitutie dienen binnen negen maanden na afloop van een kalenderjaar (uiterlijk 30 september) digitaal te zijn ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Sinds 1 januari 2010 gelden er nieuwe BTW regels in de EU.

Maten en gewichten
Bij cabotage kunnen afwijkende maximumgewichten gelden. Zie toegestane maximummaten en gewichten.

Tarieven en contractuele voorwaarden
Tarieven kunnen vrij worden overeengekomen.
Binnenlandse lading dient vergezeld te gaan van een vrachtbrief. De CMR vrachtbrief kan worden gebruikt. In dit geval dienen de letters CMR te worden doorgehaald.

Tijdelijk verblijf
Sinds 14 mei 2010 zijn in Luxemburg 3 cabotageritten binnen 7 dagen toegestaan, mits volgend op een internationale rit met hetzelfde voertuig, waarbij eerst de lading bestemd voor Luxemburg werd gelost.
Eén cabotagerit binnen 3 dagen is toegestaan wanneer een voertuig leeg het land binnenreed. Dit geldt niet voor vervoerders die zijn gevestigd in België of Nederland. Voor deze vervoerders gelden geen beperkingen, ingevolge de Beneluxregeling.

Vervoer van bepaalde goederen
• Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden in het algemeen de bepalingen van het ADR
• Voor het vervoer van wapens, munitie en explosieven van ADR-klasse 1 dient men de specifieke reglementering van het Luxemburgse ministerie van Justitie na te leven
• Voor het vervoer van radioactieve stoffen van ADR-klasse 7 is een speciale vergunning vereist van het Luxemburgse ministerie van Gezondheid (Service de la radioprotection)
• Het vervoer van giftig en gevaarlijk afval mag alleen worden verricht door erkende vervoerders. Die erkenning wordt (ook aan buitenlanders) verleend door het ministerie van Milieuzaken (Ministère de l’Environnement, Division des Déchets, 16, rue Ruppert, 2453 Luxemburg, www.etat.lu). Bovendien moeten dergelijke transporten vergezeld gaan van een geleidedocument dat door hetzelfde ministerie wordt afgegeven aan de verlader
• Voor het vervoer van levensmiddelen, vlees of vleesproducten geldt een aantal voorschriften ten aanzien van de hygiëne
• Op het vervoer van bederfelijke levensmiddelen zijn de ATP-bepalingen van toepassing. Als bewijs dat het voertuig aan deze bepalingen voldoet, moet een goedkeuringscertificaat of een gewaarmerkte kopie daarvan op het voertuig aanwezig zijn
• Voor het vervoer van levende dieren geldt de EG-Richtlijn inzake de bescherming van dieren tijdens internationaal transport